null Škody vlkem na hospodářských zvířatech meziročně klesly

AOPK ČR

Škody vlkem na hospodářských zvířatech meziročně klesly

11. 2. 2022

Nová mapa ukazuje, kde je třeba stáda zabezpečovat.

Vloni se oproti roku 2020 snížil počet útoků vlků na hospodářská zvířata i výše vyplacených náhrad [1]. A to přesto, že se populace vlků každoročně pomalu rozrůstá s tím, jak zvířata přirozeně obsazují dosud volná teritoria. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dnes zveřejnila mapu, sestavenou na základě aktuálních poznatků, která ukazuje, kde je potřeba hospodářská zvířata preventivně zabezpečovat.

V uplynulém roce jsme zaznamenali o 48 útoků na hospodářská zvířata méně a celková výše vyplacených náhrad se snížila o více než 850 000 Kč oproti roku 2020. Na mnoha místech republiky preventivní opatření dobře fungují a po jejich zavedení či vylepšení chovatelé nemají žádné škody,“ komentuje statistiky Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nově vymezená vrstva opakovaného výskytu vlka obecného bude sloužit jako vodítko pro podávání žádostí o dotace na preventivní zabezpečení hospodářských zvířat před útoky vlka [2]. Cílem je umožnit chovatelům čerpat dotace v oblastech s pravidelným výskytem této šelmy. Z Operačního programu Životní prostředí bylo od roku 2016 podpořeno 91 žádostí o tyto dotace za 88 milionů korun [3].

AOPK ČR nyní připravuje zjednodušení dotačních pravidel pro chovatele na nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, aby finance na zabezpečení stád před velkými šelmami byly co nejdostupnější. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s chovateli chystá národní dotační zdroj pro čerpání financí na preventivní opatření, který bude určen zejména drobnějším chovatelům, a současně dotaci na krytí vícenákladů na náročnější péči o pasená zvířata v souvislosti s ochranou před vlkem.

Systém vyplácení škod, na které mají chovatelé po útoku vlkem nárok, v současné době není jednotný, některé kraje například vyplácejí i částky za zaběhnuté kusy. Připravuje se proto novela zákona o náhradách škod, která mimo jiné počítá se zahrnutím všech druhů hospodářských zvířat i zvířat v zájmovém chovu, za něž bude poskytována náhrada. Od dubna loňského roku přitom platí nová vyhláška k tomuto zákonu, která pamatuje na léčbu zraněných zvířat či platbu za kafilerii,“ doplňuje Jelínková.

Agentura poskytuje chovatelům poradenství a na některých regionálních pracovištích také první pomoc v podobě zapůjčení elektrických ohradníků. To pomohlo například chovatelům na Liberecku, kterým byl ohradník zapůjčen po zářijovém útoku. Jejich fotopast později u ohradníku zaznamenala přítomnost několika vlků – ti však oplocení nepřekonali [4].

Poznámky:

[1] Škody se vyplácejí dle zákona č. 115/2000 Sb.

Rok

Ovce usmrcené

Ovce zraněné

Kozy usmrcené

Kozy zraněné

Skot usmrcený

Skot zraněný

Koně

 

Vyplacené částky (Kč)

2019

377

0

9

0

41

0

0

5 612 000

2020

560

119

11

1

44

0

2

6 196 000

2021

398

34

3

0

62

3

0

5 338 000

[2] Jedná se o interpretovaná věrohodná nálezová data (kolem každého nálezu byla stanovena obalová zóna, bylo vyjmuto katastrální území Prahy a Ostravy), zahrnující jednak oblasti trvalého výskytu vlka (potvrzená teritoria), tak oblasti, kde byl výskyt vlka opakovaně potvrzen, ačkoli se nemusí jednat o oblast trvalého výskytu. Vrstva zároveň zahrnuje data z útoků na hospodářská zvířata v oblastech trvalého či opakovaného výskytu, nikoli data ze škod způsobených migrujícími vlky mimo tuto oblast.

[3] V OPŽP 2014-2020 byla možnost podání žádostí o dotace na preventivní opatření proti útokům vlka celkem v 8 výzvách (výzvy 49., 54., 58., 92., 107., 110., 130. a 139., otevření výzev: 49. výzva 30.9. - 30. 11. 2016; 54. výzva 1. 2. – 31. 3. 2017; 58. výzva – 15. 6. – 15. 9. 2017; 92. výzva 1.2. - 4. 4. 2018; 107. výzva 15. 6. – 15. 11. 2018; 110. výzva 1. 12. 2017 – 2. 8. 2021; 130. výzva 1. 2. – 31. 10. 2019; 139. výzva 2. 3. – 2. 11. 2020), v rámci nichž bylo podáno celkem 135 žádostí. Z těchto 135 žádostí jich bylo celkem 44 staženo žadatelem/nesplnilo podmínky (celkem za 72,056 mil. Kč “celkových způsobilých nákladů“) a 91 jich bylo schváleno/podpořeno (celkem za 88,012 mil. Kč “celkových způsobilých nákladů“). Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu byla ve výzvách 49. – 58. nastavena na 250.000 Kč, jelikož však na minimální hranici nedosáhli drobní chovatelé, od 92. výzvy se snížila na 100.000 Kč. Žadatelé měli zájem především o stavbu pevných oplocení (vč. pevného ohradníku z několika řad vodičů), celkem v 57 schválených/podpořených žádostech. Dále se žádalo o vodivé sítě (ve 40 schválených/ podpořených projektech), košár (ať už pevný či mobilní, celkem ve 25 schválených/podpořených projektech), mobilní ohradník (celkem ve 12 schválených/podpořených projektech) a fotopasti (celkem ve 34 projektech).
V rámci schválených/podpořených žádostí bylo pořízeno celkem 24 pasteveckých psů.

[4] https://www.navratvlku.cz/aktuality/funguje-to-fotopast-zaznamenala-jak

Pastva ovcí.
Stádo ovcí na louce.
Pastevečtí psi v ohradě.