Odebírat RSS

null Na vizi zprůchodňování našich řek pro vodní živočichy je shoda

AOPK ČR, ústředí

Na vizi zprůchodňování našich řek pro vodní živočichy je shoda

27. 11. 2023

I to je jeden ze závěrů osmého ročníku odborného semináře ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

Osmý ročník semináře, který pořádá AOPK ČR společně s organizacemi VRV a. s., Povodí Vltavy s. p. a VÚV. T. G. M. v. v. i., se konal na konci října. Sešlo se na něm více než 70 odborníků z tuzemských i zahraničních organizací. Úvodního slova se ujal náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař. Zdůraznil dlouholetou podporu MŽP řešení problematiky migračních bariér na vodních tocích, včetně možností čerpání dotační podpory pro výstavbu rybích přechodů. 

V dopoledním přednáškovém bloku rezonovala témata nejnovějšího výzkumu, například 3D telemetrie ryb, zprůchodňování kontinentálního toku Dunaje pro ryby velikosti až 4 m nebo příklady dlouhodobého sledování účinnosti rybích přechodů. Slovenští kolegové pak představili legislativu, projektování a monitoring realizovaných opatření na Slovensku. Ve třetí části semináře prezentovali zástupci podniků povodí, jak řeší zprůchodnění částí toků v jejich správě. 

Prezentace z letošního semináře jsou dostupné (nebo v brzké době budou) na webových stránkách VRV a. s. Poděkování patří všem účastníkům a zejména pak přednášejícím a organizátorům semináře. Další seminář se uskuteční za dva roky.

Foto: Nikola Kofentová

Migrační bariéry na vodních tocích.

Foto: Nikola Kofentová