Odebírat RSS

null Akce ke Světovému dni migrace ryb upozornila na důležitost prostupnosti řek

AOPK ČR, ústředí

Akce ke Světovému dni migrace ryb upozornila na důležitost prostupnosti řek pro vodní organismy

27. 5. 2024

V sobotu 25. května byl v pražské zoologické zahradě připraven zajímavý celodenní program pro malé i velké. Návštěvníci se dozvěděli, jak a proč ryby migrují, jaké překážky musejí překonávat nebo jestli jsou naše ryby ohrožené a co se s tím dá dělat.

Cílem bylo také upozornit na ne vždy pozitivní vliv malých vodních elektráren a příčných bariér (např. jezů) na tocích i co jsou to takzvané rybí přechody. 

Během celého dne se u stánků zastavilo mnoho návštěvníků zoologické zahrady, nejčastěji rodin s dětmi. Pro ně byly nachystané zábavné a naučné aktivity. Děti měly možnost vyzkoušet si vědomostní kvízy, křížovky, hry a soutěže. Interaktivní formou se také seznámily s běžnými druhy našich ryb nebo si vyzkoušely, jak se dělá rybí monitoring. Rodiče si mezitím prohlédli ukázky vodohospodářských technologií pro vědecký terénní výzkum.

V druhé části programu si zájemci mohli poslechnout několik populárně-naučných přednášek. Zazněly mimo jiné informace o stavu českých vodních toků a možných formách jejich revitalizace. Byly zmíněny vybrané negativní vlivy, například příčné bariéry (především jezy a malé vodní elektrárny) či nepřiměřené odběry vody z koryt vodních toků, které mají zásadní vliv na migraci ryb a dalších vodních organismů. Představena byla i odpovídající kompenzační opatření, například rybí přechody či projekty na revitalizaci a renaturaci vodních toků. Návštěvníci si tak z akce mohli odnést ucelenou představu o stavu a komplexitě prostředí českých vodních toků, o problémech, které toto prostředí aktuálně nejvíce ohrožují, ale také o možnostech realizace adekvátních opatření na podporu vodního prostředí a ohrožených druhů vodních organismů. 

Akci pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Zoo Praha, Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Českým rybářským svazem při příležitosti Světového dne migrace ryb. Ten se slaví každý rok 21. května.

Foto: Pavlína Truhlárská


 

Stánky organizací pořádajících akci ke světovému dni migrace ryb.
Instruktor předvádí návštěvníkům zařízení na sčítání ryb.
Lektor ukazuje dětem fotografie zástupců našich ryb a vodních bariér.
Ukázka exempláře ryby v láhvi.
Přednášející má výklad před auditoriem o zprůchodňování vodních toků.