null Rys ostrovid po roce opět zavítal do CHKO Brdy

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Rys ostrovid po roce opět zavítal do CHKO Brdy

3. 4. 2020

Zachytila jej jedna z fotopastí, které jsou tu naistalovány díky mezinárodnímu projektu 3Lynx.

Snímky byly porovnány se stovkami fotografií rysů z nejbližší oblasti jejich trvalého výskytu, tedy ze Šumavy [1,2]. Zvíře se ale identifikovat nepodařilo, na základě fotografie nešlo ani určit pohlaví, bylo prozatím označeno kódem R721. Další fotopasti jsou v rámci monitoringu rysa naistalovány příznivci ochrany přírody z řad veřejnosti.

Rys ostrovid patří mezi skrytě žijící druhy, jejichž populační hustoty jsou nízké (na Šumavě cca 1 dospělý jedinec na 100 km2). Zároveň má veliké domovské okrsky čítající stovky čtverečních kilometrů. Během února a března přicházejí samice do říje a dospělí kocouři za nimi podnikají výpravy na vzdálenost desítek kilometrů.  Začátkem jara se také osamostatňují koťata a hledají si vlastní domov. To byl právě zřejmě i případ jedince, zaznamenaného v Brdech.

„K zaznamenání přítomnosti rysů je třeba dostatek místních znalostí i pověstného štěstí. Vloni do oblasti zavítal mladý rysí samec Fabián, který se posléze opět vrátil na Šumavu. Je pravděpodobné, že Brdy rysové navštěvují každoročně, avšak zatím nemáme důkazy o trvalém výskytu.  Daří se ale spolupráce s místními správci lesů, se kterými jsme se domlouvali na rozmístění fotopastí v jejich polesí. Věřím, že intenzivní monitoring přinese zajímavé údaje,“ vysvětluje Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se věnuje výzkumu v projektu 3Lynx.  

„Začátkem ledna spatřil člen týmu polesí Rožmitál rysa při pochůzce. O této skutečnosti jsem následně informoval vedoucího správy CHKO Brdy, který zajistil instalaci dalších fotopastí. Že je rys zřejmě stálým obyvatelem  lesů naznačuje i nalezení jeho stop ve sněhu v pondělí 23. března. Arcibiskupství pražské v jihobrdských lesích využívá přírodě blízkých postupů, rysa vnímáme jako významnou složku zdejšího ekosystému a monitoring této šelmy samozřejmě podporujeme. Vidíme v ní vítaného pomocníka při ochraně lesa proti škodám působeným spárkatou zvěří, která výrazně mění a omezuje vývojové procesy v lese. Rys se tak stává významným jazýčkem na vahách ekologické stability, který může posunout celý ekosystém blíže k přirozenému stavu i k plnění společenských funkcí lesa, jejichž význam v době probíhající klimatické změny roste,“ vysvětluje Josef Hrdina z Arcibiskupství pražského, vedoucí polesí Rožmitál [3].

„Jsme rádi, že se rys v CHKO Brdy opět objevil. Zásadní překážkou na cestě je fragmentovaná krajina a stále hustší a rychlejší doprava [4]. Pokud už se rysům podaří do Brd dorazit, najdou tu dostatek potravní nabídky i klidových míst pro rozmnožování. Doufáme proto, že se mu v Brdech zalíbí a stane se jejich trvalou součástí,“ konstatuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.

„V monitoringu samozřejmě pokračujeme. Pokud byste zaznamenali pobytové znaky rysa nebo ho pozorovali, budeme moc rádi, když nám tuto informaci sdělíte na bohumil.fiser@nature.cz,“ uzavírá Bohumil Fišer. 


Poznámky:

[1] Projekt 3Lynx běží od léta 2017 a je financován programem Interreg Central Europe. Přímo se jej účastní 11 partnerů z 5 zemí (ČR, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko). Participují na něm jak státní orgány (MŽP, Správa Národního parku Šumava, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Bavorská agentura ochrany životního prostředí, vláda Horního Rakouska, Slovenia Forest Service), tak vědecké instituce (Veterinární univerzita ve Vídni). Důležitými partnery jsou i nevládní organizace jako Alka Wildlife, WWF Germany, Italian Lynx Project a Green Heart of Europe. Do monitoringu rysa se v roce 2017 zapojilo krom partnerských organizací i Hnutí DUHA a Národní park Bavorský les. Na stránkách https://www.interreg-central.eu/Content.Node/cesky.html můžete průběžně sledovat informace o postupu projektu.

[2] Rys ostrovid je v ČR silně ohroženým druhem. Příslušníci karpatské populace se vyskytují na česko-slovensko-polském pomezí, kde se zdržuje 10-15 jedinců. Jedinci na jihu a západě Čech přísluší k tzv. česko-bavorsko-rakouské (BBA) populaci. Na základě výsledků intenzivního monitoringu, který probíhá v rámci projektu 3Lynx, bylo v celé této přeshraniční populaci od 1.5.2017 do 30.4.2018 zjištěno 107 nezávislých jedinců (samci, samice, samostatná roční koťata). Rysí populace v celé této oblasti má víceméně stabilní počet jedinců, je ale stále považována za velmi ohroženou, především kvůli úmrtí jedinců při střetu s vozidly na silnicích a také nelegálního lovu.

[3] Za přírodě blízké hospodaření v polesí Rožmitál obdrželo Arcibiskupství pražské v roce 2019 Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

[4] Dalším problémem je stále rostoucí míra zástavby, která brání volnému průchodu živočichům. Z toho důvodu je od letošního roku AOPK ČR poskytována vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, která slouží jako územně analytický podklad s cílem usnadnit rozhodování v rámci procesu povolování staveb.