null CHKO Beskydy dnes slaví 50 let existence

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

CHKO Beskydy dnes slaví 50 let existence

30. 3. 2023

Beskydy nejsou jen „frgály a slivovice“.

Před padesáti lety byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Beskydy. Od těžkých začátků v době socialismu přes oporu v zákoně a Evropské unii směřuje dále k ochraně prostředí pro divokou přírodu a zároveň krajiny pro obyvatele, hospodáře i turisty.

CHKO Beskydy (podle přípravných návrhů „Beskydy a Valašsko“) zahrnuje vzhledem ke své značné rozloze (největší v České republice – viz pozn. 1) dva zcela odlišné krajinné celky. V severní části převážně zalesněný masiv Moravskoslezských Beskyd se svými údolími a nelesními enklávami, na jihu nižší a krajinářsky pestřejší část Vsetínských vrchů a Javorníků, etnograficky zvanou Valašsko. Najdeme zde rozsáhlé lesy i cenné zbytky pralesovitých porostů s řadou druhů ptáků a tolik diskutovaných velkých šelem i nepřístupné jeskyně. Také louky a pastviny s jalovci, orchidejemi a vzácnými motýly…

Vznik CHKO stanovil Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky z 5. března 1973, účinný k 30. 3. 1973. Účelem nebyla konzervace krajiny, ale udržitelný rozvoj. Pro tým prvních pracovníků nebylo vůbec jednoduché prosazovat zájmy ochrany přírody. Nejen kvůli velikosti a rozlišnosti území, ale také vývoji krajiny v době socialismu. „Velmi pomalu rozšiřovaný kolektiv pracovníků Správy se postupně seznamuje s rozsáhlým územím, pracuje na „evidenci“ přírody a přibližuje obecním úřadům zájmy ochrany přírody.“ Vzpomíná na začátky Jan Petřvalský, který byl později také vedoucím Správy CHKO Beskydy.

V tomto období vrcholil rozvoj družstevního hospodaření. Přinesl plošné meliorace s vysoušením mokřadů, scelování pozemků spojené s rušením mezí a remízků. Mizelo drobné hospodaření a nastal odliv obyvatel do center obcí. Lesy byly postiženy imisemi z okolního průmyslu a objevil se enormní tlak na zajištění rekreace pracujících. Masově se rozvíjela chatová výstavba, budovala se podniková rekreační střediska, nastalo období hromadných akcí – turistické pochody, srazy mládeže…

Zásadní změna přišla s přijetím Zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny, který přenáší na Správu CHKO řadu pravomocí ve prospěch ochrany přírody. V souvislosti se vstupem do Evropské unie pak dochází k budování celoevropské sítě Natura 2000. CHKO Beskydy získává statut evropsky významné lokality (EVL) a jsou zde vyhlášeny 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko.

„Vznik CHKO změny ve využití krajiny nemohl úplně zastavit. Mohl však poskytnout čas na hledání možností a zabránit největším problémovým záměrům, jako by bylo spuštění těžby uhlí. Později mohl nabídnout alternativy v lesním i zemědělském hospodaření podpořené dotacemi.“ Zhodnotil František Jaskula, současný ředitel regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy (pozn. 2).

Že snad bylo vyhlášení CHKO dobrým krokem, svědčí 60 přírodních památek a rezervací, přežívající množství vzácných druhů rostlin a živočichů, realizace zajímavých projektů (pozn. 3), ale také spolupráce s lesními a zemědělskými hospodáři. Potvrzuje to i množství turistů, které do Beskyd lákají nejen tradice a folklór, ale právě zdejší jedinečná krajina.

 „Jeden z největších cílů vidím v potřebě změnit přesvědčení, že CHKO nepatří jen ochranářům, ale měla by být vlastní i zdejším obyvatelům.“ Zamýšlí se na závěr Jan Petřvalský.

Pozn. 1) Chráněná krajinná oblast Beskydy – založena: 1973, rozloha: 1200 km2, počet obcí: 67, počet maloplošných zvláště chráněných území: 60.

Pozn. 2) Od roku 2006 je Správa CHKO Beskydy jedním z regionálních pracovišť (RP) Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR).

Pozn. 3) Například projekt Ze života hmyzuRyby a bagryZadržování vody v lese, založení Beskydské oblasti tmavé oblohy

Autoři fotografií: Marie Popelářová, František Jaskula

Krajina CHKO Beskydy.
Krajina CHKO Beskydy.
Krajina CHKO Beskydy.
Krajina CHKO Beskydy s mraky.
Krajina CHKO Beskydy se zapadajícím sluncem.